Шотова Наталя. Досвід вчителя

Блог вчителя зарубіжної літератури Валер'янівської ЗОШ I-III ст.

Записи в рубриці ‘Мои методические разработки’

Консультації з економіки

Консультація №1.

Виробничі ресурси: земля, праця, капітал.

Опрацюйте такі питання:

Роль економічної науки в житті окремої людини й суспільства.

Обмеженість ресурсів  та безмежність потреб як головна проблема економіки.

Виробничі ресурси: земля, праця, капітал.

Виробництво  та продукт економічної діяльності.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

природні ресурси

капітальні ресурси

трудові ресурси

підприємницькі здібності

проміжні товари

виробництво

виробнича інфраструктура

економічне благо

ефективність

Запам’ятайте інформацію про поділ виробництва:

Матеріальне виробництво Нематеріальне виробництво
Безпосередньо пов’язане  з виготовленням матеріальних благ (промисловість, сільське господарство, будівництво) і наданням матеріальних послуг( вантажний транспорт, торгівля, комунальне господарство побутове обслуговування тощо) Складається з підприємств і галузей, що створюють нематеріальні цінності (духовні цінності: предмети мистецтва тощо) і надають нематеріальні послуги (освіта, охорона здоров’я, пасажирський транспорт тощо)

Запам’ятайте формули:

Q=f(L, K, Z, E)

El=Q/L

Ek=Q/K

Проблемні запитання:

 1. Чому останнім часом усе більше економістів визнають інформацію за повноправний виробничий ресурс?
 2. Чи можуть бути гроші фактором виробництва  (капіталом)?
 3. Чому праця та підприємницькі здібності розглядаються як різні виробничі ресурси, адже підприємець, як і будь-який  інший працівник, витрачає свою працю?

Консультація №2

Ринковий попит. Ринкова пропозиція.

Опрацюйте такі питання:

Ринкове розв’язання питань «Що виробляти?» «Як виробляти?», «Для кого виробляти?».

Зміст і ознаки ринкової конкуренції, її роль в організації ринкової економіки.

Ринковий попит. Ринкова пропозиція.

Нецінові чинники попиту та пропозиції.

Ціна ринкової рівноваги.

Визначення ціни ринкової рівноваги з урахуванням функцій попиту  та пропозиції за ціною.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

конкуренція

попит

ціна попиту

пропозиція

ціна пропозиції

ринкова рівновага

Запам’ятайте формули:

Qd = f(P)

Q s = f(P)

Проблемні запитання:

 1. Напередодні новорічних свят  в Україні  традиційно спостерігається ажіотажний попит на шампанське, що зазвичай приводить  до підвищення цін на нього. Як, ураховуючи цю інформацію, швидше за все, поводитимуться виробники шампанського в жовні – листопаді?
 2. Прокоментуйте вислів: «Прогрес у технології приносить вигоду виробникам, а не споживачам».

Консультація №3

Валовий дохід, витрати та прибутки підприємця.

Опрацюйте такі питання:

Визначальні риси та види підприємницької діяльності.

Функції підприємців.

Витрати, доходи та прибуток підприємця

Способи досягнення мети підприємницької діяльності – максимізації прибутку.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

економічні витрати

економічний прибуток

граничний дохід

рентабельність

рентабельність капіталу

рентабельність поточних витрат

Запам’ятайте формули:

TR = PQ

TC =FC + VC

Проблемні запитання:

 1. Опишіть власні уявлення про майбутнє, яке на вас чекає у випадку започаткування власної справи. Сформулюйте мету майбутнього бізнесу  та стратегію її реалізації.
 2. Як за показником рентабельності можна оцінити результативність діяльності підприємства?

Консультація №4

Зв’язки підприємця з банками, страховими компаніями іншими фінансовими установами.

Опрацюйте такі питання:

Управління підприємством.

Стратегічний та операційний менеджменти.

Складання бізнес-плану.                                                                                        Основні розділи бізнес-плану.

Фінансові ресурси підприємства.

Взаємозв’язки  підприємств із фінансово-кредитними установами.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

менеджмент

бізнес-план

внутрішні фінансові ресурси

зовнішні фінансові ресурси

товарний кредит

вексель

фінансові ресурси

страхування ризику

страхове відшкодування

Запам’ятайте: зазвичай бізнес-план має такі розділи:

Розділ 1 – опис підприємства

Розділ 2 – маркетингова політика

Розділ 3 – відомості про конкурентів

Розділ 4 – план виробництва

Розділ 5 – організаційний план

Розділ 6 – юридичний план

Розділ 7 – кадрова політика

Розділ 8 – ризик та страхування

Розділ 9 – фінансовий план

Розділ 10 –  стратегія планування та фінансування

Проблемні запитання:

 1. Визначте, чи правильне твердження: « Страхова компанія заробляє гроші  на нещасті підприємців».
 2. Поясніть, як страхування дає можливість мінімізувати ризики підприємств.
 3. Поясніть, чи правильне твердження: «Малий бізнес є передумовою створення ринкової економіки».

Консультація № 5

Сектори національної економіки: домашні господарства, підприємницький, державний, зовнішній.

Опрацюйте такі питання:

Виробничий  потенціал національної  економіки.

Сектори національної економіки:

домашні господарства ( домогосподарський  сектор)

фірми ( підприємницький  сектор)

держава ( державний сектор)

закордон (іноземний сектор)

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

національна економіка

виробничий потенціал

трудовий потенціал

творчий потенціал і активність

природно-ресурсний потенціал

фінансовий потенціал

науковий потенціал

Запам’ятайте: доходи та витрати суб’єктів національної економіки:

Сукупні доходи Сукупні витрати
доходи домашніх господарств: заробітна плата, рента, відсоток,  соціальні трансферти

доходи підприємців: прибуток та амортизація

доходи держави: податки на прибутки фірм і дохід домогосподарств

Споживчі доходи домогосподарств

Інвестиції (витрати фірм на придбання капітальних ресурсів)

державні витрати на придбання готової продукції та ресурсів

чистий експорт ( різниця між експортом та імпортом, може мати додатне або від’ємне значення)

Проблемні запитання:

 1. Які наслідки матиме збільшення державою сукупного попиту з метою запобігання спаду сукупної пропозиції?
 2. Схарактеризуйте виробничий потенціал національної економіки України ( матеріальні, трудові, природні, фінансові, науково-технічні, інформаційні). Зробіть прогнози (оптимістичний та песимістичний) щодо майбутнього розвитку України.

Консультація №6

Інструменти фінансового регулювання.

Опрацюйте такі питання:

Необхідність і цілі державного регулювання економіки.

Інструменти фінансового регулювання.

Структура податкової системи.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

податок

прямий податок

непрямий податок

прогресивний податок

державний бюджет

сальдо державного бюджету

дефіцит державного бюджету

Запам’ятайте структуру податкової системи

 1. Суб’єкт оподаткування (хто повинен платити податки);
 2. Об’єкт оподаткування ( що обкладається податком);
 3. Ставка податку (відсоток, за яким розраховується сума податку).

Запам’ятайте формулу:

Tx  =  Yx  t.

Залежно від розміру та характеру оподаткування податки поділяються на прогресивні, пропорційні та регресивні.

Пропорційні податки Прогресивні податки Регресивні податки
Ставка оподаткування залишається незмінною Ставка оподаткування зростає в міру збільшення величини  доходу Ставка оподаткування знижується  в міру збільшення величини доходу, що оподатковується.

Проблемні питання:

 1. Який із трьох типів оподаткування (прогресивний, пропорційний та регресивний) є найбільш соціально справедливим? Обґрунтуйте свою відповідь.
 2. Як зміниться сальдо державного бюджету, якщо держава при збалансованому державному бюджеті й наявності державного боргу збільшує трансферні платежі?

Консультація №7

Сучасне світове господарство.

Опрацюйте такі питання:

Світове господарство.

Групи країн, що формують світове господарство.

Міжнародні економічні відносини.

Міжнародна торгівля.

Напрямки торговельної політики держав.

Зовнішня торгівля України.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

світове господарство

міжнародні економічні відносини

міжнародна торгівля

експорт

імпорт

торговельне сальдо

торговельний обіг

структура експорту

Запам’ятайте:

Захист внутрішнього ринку від зовнішньої конкуренції.

Тарифні обмеження Нетарифні обмеження
Мито (державний збір на товари, що перетинають державний кордон) Квоти (установлений законом максимальний обсяг товару, який можна імпортувати (експортувати) протягом певного періоду часу)

Ліцензії (ліцензування (нетарифний бар’єр) – видача державними органами письмового дозволу (ліцензії) на ввезення  або вивезення визначеної кількості товарів)

«Добровільне» обмеження експорту (зниження обсягів експорту в деякі країни з метою уникнення суворих митних бар’єрів)

Інші

Проблемні питання:

 1. Назвіть галузі міжнародної спеціалізації України. Поясніть чинники, які обумовлюють таку спеціалізацію.
 2. Сформулюйте позитивні та негативні наслідки протекціоністської політики держави.

Консультація №8

Механізм встановлення валютних курсів.

Опрацюйте такі питання:

Міжнародна валютна система.

Валютний курс.

Міжнародні гроші.

Міжнародний рух капіталу.

Платіжний баланс України.

Зверніть увагу на такі терміни та поняття:

міжнародна валютна система

національна валютна система

номінальний валютний курс

конвертованість

пряме котирування

непряме котирування

Запам’ятайте:

види валют (за ступенем конвертованості)

Вільно конвертовані Частково конвертовані Неконвертовані (замкнуті)
Валюти, що без обмеження обмінюються на будь-які інші іноземні валюти, – грошові одиниці інших країн (американський долар, японська єна, євро тощо) Валюти держав, які вводять на обмінні операції певні обмеження (гривня України, рубль Росії тощо) Валюти країн, у яких уряд забороняє громадянам і фірмам здійснювати валютні операції (раніше  – рубль СРСР та валюти інших країн із плановою економікою)

Проблемні питання:

 1. Які галузі господарства України, на ваш погляд, є найбільш привабливими для іноземних інвестицій? Відповідь обґрунтуйте.
 2. Якими будуть наслідки знецінювання гривні для імпорту України?

Консультація №9

Зміст глобалізації та її головний причини.

Опрацюйте такі питання:

Зміст глобалізації та її основні причини.

Наслідки глобалізації.

Глобальні проблеми.

Загрози глобалізації для національних економік.

Протидії загрозам цивілізації.

Глобалізація світової економіки – благо чи кут людської цивілізації?

Зверніть увагу на такі терміни та поняття

глобалізація

глобальні проблеми

Запам’ятайте:

Глобальні проблеми людства:

економічні

екологічні

політичні

соціально-демографічні

Проблемні питання:

 1. Чи впливають глобалізаційні процеси  на ваше життя? Доведіть це на конкретних прикладах.
 2. Які переваги та загрози отримує економіка України, інтегруючись у світове товариство?

Опубликовал admin

Ноябрь 23rd, 2015 at 10:09 дп

Завдання І (шкільного) етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади із зарубіжної літератури 10 клас

І рівень.

1.Установіть відповідності між країною та письменником-реалістом:

1. Франція;     а) І. Гончаров, І. Тургенєв;

2. США;          б) О. де Бальзак, Г. Флобер;

3. Росія;           в) М.Твен; Т. Драйзер;

4. Україна,       г)  І.Франко. І. Нечуй- Левицький.

2. Установіть послідовність шляху Жульєна  Сореля суспільними сходами:

а) Безансонська семінарія;

б) життя в домі батька;

в) служба в домі де Реналів;

г) служба у маркіза де Ла-Моль.

ІІ рівень. Виконайте завдання

3. Дайте визначення літературним поняттям:

реалізм

соціально-психологічний роман

ІІІ рівень. Виконайте завдання

4. Поясніть багатозначну символіку назви «Червоне і чорне», назвіть та поясніть  сенс підзаголовку « Хроніка ХІХ століття » й епіграф до твору «Правда, гірка правда»

5. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії

У вирій ластівки летять,

Роняє листя тихий сад,

Біліє іній узбереж.

А ти не йдеш, а ти не йдеш…

О вийди знов мені навстріч,

Прийди, щоб я схилитись міг,

До губ твоїх, до губ твоїх!

Вже пізня осінь у полях,

Пожовклий лист упав на шлях,

Дзвенить морозу срібна креш…

А ти не йдеш, а ти не йдеш» ?

М. Емінеску ( Чому не йдеш?)

ІV рівень.  6.Напишіть твір-роздум на одну з тем:

Червоне і чорне в житті Жульєна Сореля

Помилки й прозріння Ж. Сореля (за романом Стендаля «Червоне і чорне»

Опубликовал admin

Октябрь 29th, 2015 at 6:52 дп

Опубликовано в рубрике Мои методические разработки

Завдання до шкільного туру Всеукраїнської учнівської олімпіади із зарубіжної літератури 9 клас

І рівень. Виконайте тестові завдання.

1. Установіть відповідність між літературним напрямом і його характерними рисами.

1) бароко;             а) пишний, барвистий стиль;

2) класицизм;       б) орієнтація на античність;

в) тяжіння до контрастів, складної метафоричності;

г) нормативність мистецтва.

2. Оберіть одну правильну відповідь

Укажіть жанр, що поширився завдяки стилю бароко:

а) афоризм;             б) сонет;

в) поема;                   г) роман.

ІІ рівень. Виконайте завдання

3. Дайте визначення літературним поняттям:

бароко;

класицизм.

ІІІ рівень. Виконайте завдання

4. Зробіть ідейно-художній аналіз поезії

Хотів би  я в слово єдине

Вмістити всю душу смутну,

Віддать його вільному вітру –

Нехай би одніс в далину.

Нехай би печаль в отім слові

До тебе моя попливла,

Щоб ти її кожну хвилину

Почути, кохана, могла.

І навіть, коли серед ночі

Заплющиш ти очі ясні,

І тут щоб знайшло моє слово

Тебе у найглибшому сні.

Генріх Гейне.

ІV рівень.

5. Напишіть твір-роздум на одну з тем:

1) Чому п’єси Моль’єра й сьогодні йдуть на сценах театрів?

2) У яку культурну добу (епоху) я бажав би жити?

Опубликовал admin

Октябрь 29th, 2015 at 6:50 дп

Опубликовано в рубрике Мои методические разработки